Inlägget gjort

Ny lag om kameraövervakning

Från och med i dag gäller en ny lag om kameraövervakning. Det kommer även i fortsättningen krävas tillstånd för att sätta upp kameror på allmänna platser som gator och torg. Den nya lagen ger dock större möjligheter till kameraövervakning utan krav på tillstånd på vissa platser, bland annat i butiker, tunnelbanan och parkeringshus

.Det talar för att kameraövervakning kommer att fortsätta öka, som det gjort rejält den senaste tioårsperioden.
Lagen innebär i huvudsak inga stora förändringar, men en viktig nyhet är att reglerna nu samlas i en enda lag. Bestämmelserna i lagen om allmän kameraövervakning och tillämpliga bestämmelser i personuppgiftslagen förs alltså samman i en ny lag om kameraövervakning.

För att förstärka integritetsskyddet ska personer som blivit filmade kunna få rätt till ersättning när lagen inte följs. Sekretesskyddet och kraven på säkerhet för inspelat material förstärks också.
I lagen slås fast att lagens syfte är att tillgodose behovet av kameraövervakning för berättigade ändamål samtidigt som enskilda skyddas mot otillbörliga intrång i den personliga integriteten. Lagen avser alltså att reglera kameraövervakning på ett sätt som innebär balans mellan nyttan med kameraövervakning och skyddet av den personliga integriteten. Begreppet ”allmän kameraövervakning” ersätts med ”kameraövervakning”.

I stället för personuppgiftslagen
Kameraövervakningslagen ska gälla i stället för personuppgiftslagen.
Kameraövervakningslagen gäller både vid användning av säkerhetskameror och vid sådan efterföljande behandling av inspelat material som utförs av den som är ansvarig för kameraövervakningen eller för hans eller hennes räkning.

Lagen gäller både för upptagning av bild- och ljud vid kameraövervakning och vid den efterföljande behandlingen, till exempel genom lagring och bearbetning så länge den utförs av den som är ansvarig för kameraövervakningen. Det innebär att lagen inte är tillämplig vid sådan behandling som sker efter att materialet har överlämnats till någon annan, till exempel en polismyndighet eller åklagare. Sådan behandling omfattas i stället av personuppgiftslagen eller tillämplig registerförfattning, som exempelvis polisdatalagen.